ماجرای عکس گرفتن بازیکنان استقلال با زن نیمه برهنه + عکس

بازیکن خطاکار استقلال که با گرفتن عکس یادگاری کنار یک بانوی نیمه برهنه مرتکب خطای بزرگی شده به جای عذرخواهی بابت بی احتیاطی خود، مدعی شد طرف ...


سرگردانی ۲ گردشگر ایرانی در تایلند بعد از حمله یک فیل!

دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند، پس از حمله‌ی یک فیل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسؤولتی در قبال‌شان نپذیرفتند که سفارت ...


رونمایی هیوندای از نسل جدید پیشرانه هایش (+عکس)

این موتور با آخرین نسخه گیربکس های اتوماتیک دبل کلاچ هیوندای ترکیب شده که تعویض دنده های نرم و سریع تر را نسب به گذشته به همراه دارد


سرگردانی ۲ گردشگر ایرانی در تایلند بعد از حمله یک فیل!

دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند، پس از حمله‌ی یک فیل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسؤولتی در قبال‌شان نپذیرفتند که سفارت ...گام بلند نمایندگان زن برای احیای «کمیسیون زنان و خانواده» در بهارستان

اخبار داغ | جمعه ۱۸ تير ۹۵ ساعت ۹:۸ | نسخه چاپي

نمایندگان زن خانه ملت به دنبال تشکیل کمیســیون زنــان و خانــواده هستند تا به پشتوانه حضور نمایندگان موثر، مشکلات این حوزه را حل کنند.

حضــور 17 نماینــده زن در مجلــس دهــم اگرچه ســبب رکــوردداری این مجلــس از حیــث حضور زنــان و افزایــش دو برابــری تعــداد آنهــا شــده، اما این امر موجب حضور پررنگ آن‌ها در هیــأت رئیســه کمیســیون‌های مجلس نشد.  

در مجلــس دهــم زنــان تنهــا 6 درصــد ازکرســی های هیأت رئیســه کمیســیون ها را به خود اختصاص دادند اما موفق به کســب کرسی ریاست هیــچ کدام یک از کمیســیون های تخصصی نشــدند. ازمیــان 17 نماینــده زن حاضر در دور دهم مجلس 6 نفر نیز بــرای حضور در هیأت رئیســه کمیسیون ها انتخاب شــدند.
پروانه مافی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون شوراها، ســهیلا جلــودارزاده بــه عنــوان نایب رئیــس دوم کمیســیون اجتماعی، فاطمه ســعیدی به عنوان دبیر دوم کمیسیون آموزش، ناهید تاج الدین دبیراول کمیسیون اجتماعی، ســیده حمیده زرآبادی بــه عنوان دبیــر دوم کمیســیون صنایــع و فاطمه ذوالقــدر به عنــوان دبیر دوم کمیســیون فرهنگی انتخاب شــدند.
در انتخابات فراکسیون زنان مجلس نیز پروانه سلحشوری با اکثریت آراء به عنوان رئیس فراکسیون برگزیده شد و خانم‌ها طیبه سیاوشی و ناهید تاج‌الدین به عنوان نواب رئیس اول و دوم فراکسیون، معصومه آقاپور و فاطمه ذوالقدر به عنوان دبیران اول و دوم فراکسیون و زهرا سعیدی به عنوان سخنگوی فراکسیون زنان انتخاب شدند.
به این ترتیب تــا این لحظه آنچه از تــلاش زنــان بــرای ایفــای نقش بیشــتر در نهاد قانونگــذاری کشــور به دســت آمده اســت در مقایســه با حضــور زنان در مجلــس نهم که از مجمــوع 9 نماینــده زن آن تنهــا دو زن در هیــأت رئیسه دو کمیسیون حضور داشتند، نشان از بهبود فعالیت آنان دارد امــا همچنــان به نظر می رسد بــا وضعیت مطلــوب فاصله دارد.
شاید بتوان به نحوی تجربه کمتــر بانوان مجلس دهم در مسائل سیاسی رایج در بهارستان، را یکی از دلایل عدم کامیابی زنان در انتخابات هیأت رئیســه دانست، با ایــن حــال و در قیــاس بــا انتخابات هیأت رئیســه مجلــس بــه نظــر می رســد زنــان بهارســتان‌نشین در انتخابــات هیأت رئیســه کمیســیون ها موفق تــر عمل کرده اند و چه بســا این حضور پررنگ اعتماد به نفس زنان و مهم تــر از آن اعتمــاد همــکاران مرد را بــه آنها بیــش از پیش کند.
ســمیه محمودی نماینده شــهرضا همین عقیده را دارد و در پاسخ بــه ایــن ســؤال که گویــی نماینــدگان زن بتدریــج دارنــد بــا سیســتم داخلی مجلس آشــنا  می شــوند، گفــت: بله حتمــا باید هم این اتفاق بیفتــد. چون ما نمایندگان زن بجــز خانم جلودار زاده، هیچ کــدام تجربه حضور در مجلس را نداریم اما این باعث نخواهد شد که ما در بهارستان حاشیه نشین باشیم.

تلاش
وی افــزود: اگــر چــه در انتخابات هیأت رئیســه بــه هر دلیلــی زنان نتوانســتند بــه آن جایــگاه راه پیدا کنند، اما بتدریج آشــنایی آنها با ساختارهای مجلــس بیشــتر می شــود و حضــور 6 نماینده زن در هیأت رئیســه کمیســیون ها نوید بخــش آن اســت کــه در ادامــه مسیر زنان مجلس دهم فعال تر و موفق تر ظاهر خواهند شــد.
بر همین اساس و طبق عرف بهارستان، در آغاز هر یک از دوره های مجلس یک فراکسیون به نام فراکسیون زنان در مجلس تشکیل می شود اما این بار نمایندگان زن خواستار تشکیل کمیسیون زنان و خانواده نیز برای رسیدگی بیشتر به مشکلات زنان و خانواده شده اند تا این کمیسیون با محوریت بررسی مسائل زن درخانوده بتواند سازوکارهای مناسب برای تربیت نسل جوان تا سوق دادن در مسیر تربیت دینی، به رفع معظلات دشوار موجود در جامعه کمک کند.
پروانه مافی، نماینــده مردم تهران درمجلس هم با بیان اینکه در انتخابــات کمیســیون های تخصصــی مجلس شــورای اســامی 6 نفر از نماینــدگان زن مجلس بــه هیــأت رئیســه کمیســیون ها راه پیــدا کردنــد، گفت: این به لحاظ آماری به معنای حضور 33 درصد زنان مجلس در کمیســیون های تخصصی اســت و به نسبت بسیاری از مجالس گذشته رشد چشــمگیری نشان می دهد. همچنین این حضور نســبت به مجلس نهم رشــد ســه برابری داشــته اســت که در مجموع ممکن است عالی نباشد اما با توجه به شــرایط فعلی خوب است و حکایت از رشــد و تغییر مثبــت دارد.
وی با یــادآوری اینکه در مجلس گذشــته اغلب زنان نماینده دست کم سابقه دو دوره حضور در مجلس را داشتند اما در مجلس دهم تنها یک نفر از نمایندگان زن تجربه نمایندگی دارد، اظهار داشت: این نکته ای است که در ارزیابی عملکرد زنان مجلس و راهیابی شان بــه هیأت رئیســه کمیســیون های تخصصــی باید مدنظر قرارگیرد.
تلاش
مافی درباره تصویب اساسنامه فراکسیون زنان و طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده نیز با بیان اینکه به شــخصه بحث ایجاد و احیای کمیســیون زنــان و خانــواده را در مجلس دهــم پیگیری کرده اســت،  گفــت: چنین کمیســیونی در مجلــس پنجــم شــورای اســامی وجود داشــته و فعــال هــم بوده اســت امــا پــس از آن بــه دلایلی منحل شــده و در کمیســیون فرهنگی تلفیق شده اســت.
نماینــده تهــران در مجلــس شــورای اســلامی بــا بیــان اینکه طرح یک فوریتی تشــکیل کمیســیون زنان و خانواده تاکنون از ســوی بیــش از 100 نفر از نمایندگان مجلس امضا و حمایت شــده اســت، افزود: اغلب نماینــدگان با توضیحی مختصر از طرح احیای کمیســیون زنان و خانواده استقبال و حمایــت کردنــد.
همچنین نماینــدگان مردی که ســابقه کار حقوقــی داشــتند در گفت و گوهایــی که داشــتیم ابــراز تمایل کردنــد که با این کمیســیون همــکاری کنند و برای پیگیری حقــوق زنان و حل معضلاتــی که گریبانگیر نهاد خانــواده در جامعه امروز شــده اســت تلاش کننــد. اما خــود موضوع احیای این کمیســیون وحدت خوبی را میان زنان و مــردان مجلس ایجــاد می کند و از آن اســتقبال غیرمنتظــره ای شــده اســت.
وی تأکید کــرد این طرح هفتــه آینده و پــس از تعطیلات مجلس به هیأت رئیسه تقدیم خواهد شد. پروانــه مافــی همچنیــن بــا ابــراز رضایــت از انســجام درونی فراکســیون زنان و ابــراز امیدواری نســبت بــه اینکــه همدلــی میــان زنــان مجلــس مقدمه انجام اقدامات بزرگ باشد، درباره برنامه فراکســیون زنــان بــرای ارتبــاط گیــری بــا فعــالان سیاســی و اجتماعــی زن خــارج از مجلــس گفت: برنامه هایــی بــرای ایــن ارتباطــات داریــم که به مــرور زمــان انجام خواهد شــد تا فراکســیون زنان از عقــول زنان و مردان خــارج از مجلس نیز برای چاره جویی درباره مسائل زنان بهره بگیرد.
فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران درباره ارزیابی عملکرد گذشته مجلس، گفت: در حال حاضر تا شرایط مطلوب فاصله داریم و احساس می‌کنم مجلس فعلی می‌تواند شرایط را کمی تغییر دهد.
نماینده مردم تهران با اشاره به وضعیت زنان در مجلس دهم افزود: در بسیاری از قوانینی که در مجلس وضع می‌شود مسئله زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد البته ما در این دوره از نظر کمیت بیشترین تعداد زنان را در مجلس داریم و امیدواریم کیفیت عملکرد زنان مجلس دهم نیز به نحوی باشد که در پایان چهار سال دوره نمایندگی بتوان ارزیابی خوبی در این زمینه داشت.
تلاش
وی ادامه داد: شاید تلقی جامعه این باشد که زنان فقط می‌توانند در مسائل مربوط به خودشان ورود کنند در حالی که به اعتقاد من مسائل زنان در تمام کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها قابل طرح است زیرا نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند بنابراین حق آنها در تمام مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود و من امید دارم با توجه به تعداد قابل توجه زنان در این دوره از مجلس، مجلس تاثیر گذاری داشته باشیم.
پس از بررســی این تاریخچه و با توجه به ســطح مطالبات و درخواست‌های جامعه زنان از بانوان نماینــده دور دهم مجلــس، احتمــال اینکه تنها یک فراکســیون با قدرت و امکانات محــدود بتواند به این مطالبات پاســخگو باشد بسیار کم است. بنابراین کمیســیون زنــان و خانــواده خواهان عضوگیری از میان نماینــدگان مــرد است تا شاید این کمیسیون بتواند با دریافت بودجــه و پشتوانه حضور نمایندگان موثر، با قدرت از طریق ابزارهای لازم مطالبات حوزه زنان و خانواده را پیگیری کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
 
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: هیات رئیسه ،

دیدگاه شما چیست؟