شبکه خبری پچ پچ : پنجم ژانویه هر سال، هزاران کودک در  آمریکا به عشق دیدن پرندگان از خواب بر می خیزند. از ۱۴ سال قبل به این طرف، این روز در ایالات متحده به نام «روز ملی  پرنده» نام گذاری شده است.

عکس های زیر که حس لطیف مادری را به بیننده منتقل می کند برگزیده ای است از تصاویر زیبای مربوط به پرندگان.

با شبکه خبری پچ پچ همراه باشید.

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_


حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_

حس_لطیف_مادری؛_۲۰_عکسی_که_حالتان_را_خوش_می‌کند_