کاشی یکی از نمادهای مهم و از عناصر برجسته تزئینی در معماری ایران اگرچه از دوران باستان در معماری ایران رواج داشت و نمونه هایی از آن در بناهایی مانند کاخ آپادانای شوش به‌دست آمده است اما استفاده گسترده از کاشی در بناهای ایرانی به دوران پس از اسلام بازمی گردد.

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

تهران مسجد و مدرسه سپهسالار

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

تبریزمسجد کبود

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

زنجان گنبد سلطانیه

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

مشهد مجموعه تاریخ مشهد (موزه استان قدس رضوی)

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

کرمانشاه تکیه معاون‌الملک

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

اصفهان مسجد جامع عباسی

تصاویر:_شاهکار_هنر_ایرانی_باستان______کاشی_کاری__

تهران خانه (موزه مقدم)